Opći uvjeti poslovanja

1. Predmet općih uvjeta poslovanja

Ovim općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između trgovačkog društva Informatička podrška d.o.o. iz Zagreb, Put Marijana Matkovića 4 kao pružatelja usluge (u daljnjem tekstu Pružatelj usluge) i pretplatnika/korisnika (u daljnjem tekstu Korisnik) web aplikacije „kamate.biz“. Na sve međusobne odnose Pružatelja usluge i Korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zasnivanja Pretplatničkog odnosa, odnosno nakon toga dana.

2. Općenito o web aplikaciji „kamate.biz“

Pružatelj usluge web aplikacije „kamate.biz“ je trgovačko društvo Informatička podrška d.o.o., Zagreb, Put Marijana Matkovića 4 (u nastavku teksta: Pružatelj usluge).

Web aplikacija „kamate.biz“ služi za izračun zakonskih zateznih kamata propisanih zakonskim aktima Republike Hrvatske. Izračun zateznih kamata moguć je čak od 01.01.1990. g. od kada su sve zatezne kamatne stope ažurirane sa zakonskim propisima.

Web aplikacija se redovito ažurira i dopunjuje novim podacima.

Opći uvjeti poslovanja sadrži pitanja pretplate i uvjete korištenja web aplikacije „kamate.biz“, podršku korisnicima te tako reguliraju zasnivanje, trajanje i prestanak pretplatničkog odnosa.

3. Značenje pojmova

Opći uvjeti poslovanja web aplikacije „kamate.biz“ predstavljaju listu ugovorenih klauzula na čiju se primjenu stranke pozivaju u ugovoru.

Ugovor je Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za potpuni pristup web aplikaciji koji sklapaju pružatelj usluge i pretplatnik.

Pružatelj usluge je trgovačko društvo Informatička podrška d.o.o., Zagreb, Put Marijana Matkovića 4, OIB: 36424951826.

Pretplatnik je pravna ili fizička osoba koja s pružateljem usluge sklopi ugovor o pretplatničkom odnosa.

Opći uvjeti ugovora su opći uvjeti u smislu članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/2005 i 41/2008), koji dopunjuju ugovor i obvezujući su kao ugovorne odredbe.

Korisnik je osoba koja, na temelju dodijeljenog korisničkog imena i lozinke, neposredno koristi web aplikaciju.

Pretplata je pretplatnički odnos zasnovan između pretplatnika i pružatelja usluge za korištenje web aplikacije.

4. Pretplatnički odnos

Pretplatnik može biti pravna osoba i punoljetna fizička osoba. Pristup web aplikaciji se osigurava kupnjom licence i dodjelom korisničkog imena i lozinke. Pretplatnik može zasnovati pretplatnički odnos za jednog i/ili više korisnika tj. može kupiti jednu ili više licenci za korištenje web aplikacije. Kupnjom licence osigurava se pristup jednom korisniku ili više korisnika istog pretplatnika.

Pretplatnički odnos zasniva se:

 • 1. registracijom na web stranici http://kamate.biz/kamate/users
 • 2. plaćanjem pretplate pružatelju usluge
 • 3. dodjelom i dostavom korisničkog imena i lozinke pretplatniku

Nakon registracije i evidentirane uplate pretplate, pružatelj usluge se obvezuje pretplatniku dodijeliti i dostaviti korisničko ime i lozinku čime pretplatniku omogućuje potpuni pristup web aplikaciji. Pretplatnik nije ovlašten pristupne podatke ustupati bilo kojoj trećoj osobi.

Dodijeljeno korisničko ime i lozinka zajedno sa ovim Općim uvjetima čini Ugovor o pretplatničkom odnosu na određeno vrijeme. Obvezno trajanje ugovora je jedna godina dana. Ugovor se smatra sklopljenim od trenutka aktivacije usluge tj. od trenutka dodjele korisničkog imena i lozinke.

Pretplatnički odnos zasniva se na određeno vrijeme i traje do isteka godine dana od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa. Pretplatnički odnos prestaje sa istekom zadnjeg dana pretplate.

Pružatelj usluge ima pravo prekinuti pretplatnički odnos u sljedećim slučajevima:

 • ako pretplatnik ili registrirani korisnik pretplatnika krši ove Uvjete poslovanja
 • ako postoji osnovana sumnja da je Pretplatnik ili Korisnik pretplatnika ustupio korisničko ime i lozinku trećoj osobi
 • ako postoji osnovana sumnja da je Pretplatnik zloupotrebljavao ili ima namjeru zloupotrebljavati web aplikaciju ili ako omogućuje zloupotrebu web aplikacije od strane trećih osoba.

U slučaju kršenja gore navedenih uvjeta pružatelj usluge može odmah i bez prethodne obavijesti onemogućiti korisnička imena koja pretplatnik koristi.

Pretplatnik nema pravo na povrat iznosa pretplate ili razmjerno smanjenje pretplate za razdoblje od raskida Ugovora do isteka razdoblja na koje je Ugovor bio sklopljen. Isto vrijedi i u slučaju da Pretplatnik raskine Ugovor jednostranom izjavom bez krivnje Pružatelja usluge. U tom slučaju iznos Pretplate ima se smatrati Ugovornom kaznom.

5. Uvjeti korištenja

Za pristup web aplikaciji korisnik mora imati:

 • osobno računalo, tablet ili mobilni uređaj
 • pristup internetu
 • standardni internet preglednik (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera)
 • valjano korisničko ime i lozinku

6. Podrška pretplatnicima

Pružatelj usluge će tijekom svog radnog vremena (radni dan od 8h do 16h) osigurati besplatnu tehničku podršku u korištenju web aplikacije putem e-maila, faxa ili telefona.

7. Obveze pružatelja usluge i pretplatnika

Pružatelj usluge se obvezuje osiguravati kvalitetu, ispravnost i ažurnost podataka. Odgovornost pružatelja usluge za bilo kakvu štetu koja korisniku može nastati zbog mogućih pogrešnih, neažurnih ili na drugi način neodgovarajućih podataka u web aplikaciji je u cijelosti isključena.

Pretplatnici prihvaćaju da Pružatelj usluge pruža Uslugu unutar tehničkih i operativnih mogućnosti svog sustava te da zbog toga Usluga neće biti dostupna u svako doba i na svakom mjestu.

Pružatelj usluge se obvezuje osigurati najveću moguću dostupnost web aplikacije, u pravilu 24 sata na dan, sve dane u godini. Pružatelj usluge se obvezuje osigurati tehničke uvjete koji korisnicima omogućavaju neometano korištenje web aplikacije.

Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamjene opreme, pružatelj usluge pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti web aplikacije.

Pružatelj usluge se obvezuje eventualne smetnje i poremećaje u svom sustavu otkloniti u najkraćem mogućem roku, sukladno odgovarajućim normama i preporukama.

Pružatelj usluge se obvezuje obavijestiti pretplatnika o eventualnim smetnjama i/ili potencijalnim tehničkim poteškoćama.

Pružatelj usluge nije ni na kakav način odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja bi mogla nastati pretplatniku ili korisniku zbog prekida rada ili otežanog pristupa web aplikaciji.

Niti jedna ugovorna strana ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao posljedica više sile ili događaja koji se nisu mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Pretplatnici nemaju pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko web aplikacija ne budu dostupna na određenim mjestima ili u određeno vrijeme.

Pretplatnici na vlastitu odgovornost koriste web aplikaciju te snose odgovornost za upotrebu podataka u pravnim i poslovnim odnosima u cijelosti.

Pretplatnik se obvezuje dodijeljeno korisničko ime i lozinku čuvati kao poslovnu tajnu te osigurati da jedno korisničko ime i zaporku koristi uvijek isti korisnik.

Pretplatnik i korisnik pretplatnika ne smije prodati ili na bilo koji drugi način ustupiti korisničko ime i/ili lozinku trećim osobama.

Pretplatnici nisu ovlašteni na bilo kakvu distribuciju podataka s web aplikacije niti za prenošenje istih trećima. Pravne posljedice koje proizađu iz eventualne neovlaštene upotrebe podataka snositi će pretplatnik koji poduzme takve neovlaštene radnje.

Pretplatnik odgovara za štetu pružatelju usluge za moguću zloporabu korisničkog imena odnosno lozinke od strane neovlaštenih korisnika odnosno trećih osoba.

Pretplatnik je dužan, u slučaju da sazna za razloge koji upućuju na mogućnost zloporabe korisničkog imena i/ili lozinke, o tome odmah obavijestiti pružatelja usluge.

8. Obveza o čuvanju podataka o Pretplatnicima

Pružatelj usluge će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Pretplatnicima.

Pružatelj usluge će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koje su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima poslovanja.

Pretplatnik daje svoju suglasnost Pružatelju usluge da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka koristiti, upisivati i obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i poslova iz svoje osnovne djelatnosti, slanja obavijesti ili komercijalnih dokumenata.

Pružatelj usluge neće, ni na koji način, ustupiti podatke o pretplatniku trećim osobama.

Pretplatnik može, na adekvatan način, obavijestiti pružatelja usluge o svojom protivljenju korištenja podataka na gore navedeni način što ima za učinak zabranu korištenja podataka o pretplatniku.

9. Autorska prava

Zaštita autorskih prava web aplikacije njegovih pojedinačnih baza i pojedinih jedinica u bazama, obuhvaća zaštitu u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Kršenjem autorskih prava će se smatrati svaki oblik korištenja web aplikacije koji prelazi okvir vlastite uporabe, a posebno su zabranjeni sljedeći postupci:

 • korištenje znatnih dijelova podataka baza (npr. reproduciranje strukture baze podataka, preuzimanje kompletne baze podataka i slično)
 • reverse inženjering

Pretplatnik odnosno korisnik odgovara pružatelju usluge za svu moguću štetu koja bi mu nastala zbog kršenja, u ovom poglavlju, dogovorenih obveza od strane pretplatnika odnosno korisnika. Odgovornost za kršenje obveza korisnika snosi pretplatnik.

10. Rješavanje sporova

Opći uvjeti poslovanja i sve buduće izmjene će biti objavljene na internetskim stranicama www.kamate.biz.

Svi sporovi između Pružatelja usluge i Pretplatnika nastojat će se riješiti mirnim putem. Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na miran način, nadležan će biti stvarno nadležan sud u Zagrebu.